مام خام جغد سیگاری

ساخت میم با "مام خام جغد سیگاری"

سایر میم های ساخته شده با مام خام جغد سیگاری

مام  جغد سیگاری-میم وقتی با بابام بحث میکنم

مام جغد سیگاری-میم وقتی با بابام بحث میکنم

میم جغد - سیگار شبانه

میم جغد - سیگار شبانه