مجری شبکه خبر

مجری شبکه خبر

ساخت میم با "مجری شبکه خبر"

سایر میم های ساخته شده با مجری شبکه خبر

... من ریدم تو این وضعیت

... من ریدم تو این وضعیت

وقتی مامانم میگم فردا میام مدرسه اوضاع درستو...

وقتی مامانم میگم فردا میام مدرسه اوضاع درستو...

گوینده خبر وقتی میخاد خبر شش تا گل تیم ملی رو...

گوینده خبر وقتی میخاد خبر شش تا گل تیم ملی رو...

مجری شبکه خبر-میم وقتی به بابای دوستت فش میدی

مجری شبکه خبر-میم وقتی به بابای دوستت فش میدی

مجری شبکه خبر-میم وقتی پیش بابات زبونت میگیره

مجری شبکه خبر-میم وقتی پیش بابات زبونت میگیره

مجری شبکه خبر-میم وقتی مهمون دارین خونه

مجری شبکه خبر-میم وقتی مهمون دارین خونه

مجری شبکه خبر-میم وقتی بچه فامیل عین خر زدی

مجری شبکه خبر-میم وقتی بچه فامیل عین خر زدی

مجری شبکه خبر-میم وقتی از بچه فامیل زهر چشم گرفتی

مجری شبکه خبر-میم وقتی از بچه فامیل زهر چشم گرفتی

مجری شبکه خبر-میم وقتی اندازه باسن گاوم درس حالیت...

مجری شبکه خبر-میم وقتی اندازه باسن گاوم درس حالیت...

مجری شبکه خبر-میم وقتی گوزیدنت گرفته

مجری شبکه خبر-میم وقتی گوزیدنت گرفته

مجری شبکه خبر-میم وقتی دستشوییت شدیدا گرفته

مجری شبکه خبر-میم وقتی دستشوییت شدیدا گرفته

مجری شبکه خبر-میم وقتی آبجیت میفهمه رل زدی

مجری شبکه خبر-میم وقتی آبجیت میفهمه رل زدی

مجری شبکه خبر-میم وقتی به داداشت میگی سیگار می کشم

مجری شبکه خبر-میم وقتی به داداشت میگی سیگار می کشم

مجری شبکه خبر-میم وقتی اسهالی و میدونی پلک بزنی...

مجری شبکه خبر-میم وقتی اسهالی و میدونی پلک بزنی...

میم مجری خبر شبکه یک - وقتی اسهال داری اب هم قطه

میم مجری خبر شبکه یک - وقتی اسهال داری اب هم قطه