مم خام انگشت شست داور

ساخت میم با "مم خام انگشت شست داور"

سایر میم های ساخته شده با مم خام انگشت شست داور

مم انگشت شست داور-میم وقتی به بابام میگم کلید...

مم انگشت شست داور-میم وقتی به بابام میگم کلید...

میم پنگوئن های کارتونی-میم وقتی میشینم رو دسته...

میم پنگوئن های کارتونی-میم وقتی میشینم رو دسته...