میم توضیح دادن به خر یا الاغ

ساخت میم با "میم توضیح دادن به خر یا الاغ"

سایر میم های ساخته شده با میم توضیح دادن به خر یا الاغ

بحث با سیتی فن :

بحث با سیتی فن :

وقتی دارم سعی میکنم  به یه نفر توضیح بدم که نباید...

وقتی دارم سعی میکنم  به یه نفر توضیح بدم که نباید...

تصور معلم دینی از من- میم توضیح دادن به خر

تصور معلم دینی از من- میم توضیح دادن به خر

میم توضیح دادن به خر یا الاغ-میم تصورم از خودم

میم توضیح دادن به خر یا الاغ-میم تصورم از خودم

میم توضیح دادن به خر یا الاغ-میم تصور بابام از من

میم توضیح دادن به خر یا الاغ-میم تصور بابام از من

میم توضیح دادن به خر یا الاغ-میم وقتی دارم با...

میم توضیح دادن به خر یا الاغ-میم وقتی دارم با...

میم توضیح دادن به خر یا الاغ -میم وقتی داری با سپزی...

میم توضیح دادن به خر یا الاغ -میم وقتی داری با سپزی...