میم خام اختاپوس

میم خام اوختاپوس

ساخت میم با "میم خام اختاپوس"

سایر میم های ساخته شده با میم خام اختاپوس

عمو جانی

عمو جانی

سلام فندق... سلام...

سلام فندق... سلام...

درخوایت بازی ریختن از مادروپدر

درخوایت بازی ریختن از مادروپدر

میم اوختاپوس- میم ماهی قرمز

میم اوختاپوس- میم ماهی قرمز

سلام به

سلام به