میم خام اشاره کردن دیزی ریدلی

میم خام اشاره کردن دیزی ریدلی

ساخت میم با "میم خام اشاره کردن دیزی ریدلی"

سایر میم های ساخته شده با میم خام اشاره کردن دیزی ریدلی

فارسی را پاس بداریم

فارسی را پاس بداریم

عباس بوعذار را دوست بداریم

عباس بوعذار را دوست بداریم

آدم باشیم

آدم باشیم

قیمه را در ماست نریزید

قیمه را در ماست نریزید

لقمه کش نریم

لقمه کش نریم

چشم

چشم