میم خام افسوس ند استارک

ساخت میم با "میم خام افسوس ند استارک"

سایر میم های ساخته شده با میم خام افسوس ند استارک

نمی خوابی* ... ... چرا نمی خوابی... چون تو حرف می زنی

نمی خوابی* ... ... چرا نمی خوابی... چون تو حرف می زنی

میم جلوی دهن بچه رو گرفتن در برنامه میهمانی | وقتی...

میم جلوی دهن بچه رو گرفتن در برنامه میهمانی | وقتی...

میم جلوی دهن بچه رو گرفتن در مهمونی - میم وقتی...

میم جلوی دهن بچه رو گرفتن در مهمونی - میم وقتی...

میم جلوی دهن بچه رو گرفتن در مهمونی | من تو جمع...

میم جلوی دهن بچه رو گرفتن در مهمونی | من تو جمع...