میم خام اوباما نمیشنود

ساخت میم با "میم خام اوباما نمیشنود"

سایر میم های ساخته شده با میم خام اوباما نمیشنود

میم اوباما نمیشنود-میم وقتی به بابام میگم ...

میم اوباما نمیشنود-میم وقتی به بابام میگم ...

وقتی از معلم یه اشکال میگیری و نمیخواد قبول کنه......

وقتی از معلم یه اشکال میگیری و نمیخواد قبول کنه......