میم خام ترامپ و مدرک

ساخت میم با "میم خام ترامپ و مدرک"

سایر میم های ساخته شده با میم خام ترامپ و مدرک

میم  ترامپ و مدرک- میم وقتی شانس ندارم

میم ترامپ و مدرک- میم وقتی شانس ندارم

وقتی به بابام میگم ارثیه منو بنویس و بده

وقتی به بابام میگم ارثیه منو بنویس و بده