میم خام تسو

میم خام تسو

ساخت میم با "میم خام تسو"

سایر میم های ساخته شده با میم خام تسو

من و مادرم

من و مادرم

وقتی بابام صدام میکنه میگه این چیه توی موبایلت

وقتی بابام صدام میکنه میگه این چیه توی موبایلت

من و مادرم

من و مادرم

میم خام تسو-میم منی که تو کاپشنم سیگار جاساز کرده...

میم خام تسو-میم منی که تو کاپشنم سیگار جاساز کرده...

میم خام تسو-میم وقتی تو بابام تو جیبم سیگار پیدا...

میم خام تسو-میم وقتی تو بابام تو جیبم سیگار پیدا...

میم خام تسو-میم منی که تو یخچال پیتزا گذاشته بودم

میم خام تسو-میم منی که تو یخچال پیتزا گذاشته بودم