میم خام تعجب ددپول

ساخت میم با "میم خام تعجب ددپول"

سایر میم های ساخته شده با میم خام تعجب ددپول

وقتی مامانم اتاقم رو تمیز میکنه - میم ددپول

وقتی مامانم اتاقم رو تمیز میکنه - میم ددپول

دشمن  نابود شد نه هنوز نشده مگه چقدر جون داره

دشمن  نابود شد نه هنوز نشده مگه چقدر جون داره

میم ددپول-میم مامانم قبل فتن به بیرون

میم ددپول-میم مامانم قبل فتن به بیرون

وقتی مامانت اتاقت رو تمیز میکنه و بهت میگه ی دقیقه...

وقتی مامانت اتاقت رو تمیز میکنه و بهت میگه ی دقیقه...