میم خام تعجب مرد در جواب سوال

ساخت میم با "میم خام تعجب مرد در جواب سوال"

سایر میم های ساخته شده با میم خام تعجب مرد در جواب سوال

وقتی فک میکنی. امتحان پایانی ریاضی رو عالی زدی.اما...

وقتی فک میکنی. امتحان پایانی ریاضی رو عالی زدی.اما...

وقتی تو امتحان سوالی میاد که جوابش  رو بلد نیستم 

وقتی تو امتحان سوالی میاد که جوابش  رو بلد نیستم