میم خام جهیزیه دخترم

ساخت میم با "میم خام جهیزیه دخترم"

سایر میم های ساخته شده با میم خام جهیزیه دخترم

میم جهیزیه دخترم-میم وقتی مامانم اتاقمو تمیز...

میم جهیزیه دخترم-میم وقتی مامانم اتاقمو تمیز...