میم خام خانم وزنه بردار

ساخت میم با "میم خام خانم وزنه بردار"

سایر میم های ساخته شده با میم خام خانم وزنه بردار

میم خانم وزنه بردار-میم وقتی روز اوب میرم تو...

میم خانم وزنه بردار-میم وقتی روز اوب میرم تو...