میم خام خنده بز

ساخت میم با "میم خام خنده بز"

سایر میم های ساخته شده با میم خام خنده بز

معلم:می‌دونم همه دانش آموزانی خوب و درسخونی...

معلم:می‌دونم همه دانش آموزانی خوب و درسخونی...

میم‌خنده بز|وقتی بابام تو جمع سوتی میده

میم‌خنده بز|وقتی بابام تو جمع سوتی میده

میم خنده بز|وقتی تودسشویی ای داغ و بازمیکنم...

میم خنده بز|وقتی تودسشویی ای داغ و بازمیکنم...

میم خنده بز|وقتی تو خواب بابام پامو له میکنه

میم خنده بز|وقتی تو خواب بابام پامو له میکنه

میم خنده بز|وقتی انگشت پام میخوره به مبل

میم خنده بز|وقتی انگشت پام میخوره به مبل

میم خنده بز|وقتی میرم حموم زیردوش میخونم

میم خنده بز|وقتی میرم حموم زیردوش میخونم

-درآمدم به حدی رسیده که خریدن شیرینی دانمارکی ...

-درآمدم به حدی رسیده که خریدن شیرینی دانمارکی ...

وقتی پول به حسابم میاد

وقتی پول به حسابم میاد

میم خنده بز-میم وقتی نهار نوشابه میخوری

میم خنده بز-میم وقتی نهار نوشابه میخوری

میم خنده بز|وقتی مامانم میگه برو هرکاری دوس داری...

میم خنده بز|وقتی مامانم میگه برو هرکاری دوس داری...

میم خنده بز | ظهرای تابستون جلو کولر

میم خنده بز | ظهرای تابستون جلو کولر

میم خنده بز-میم تا دو روز بعد اینکه نوشابه میخورم

میم خنده بز-میم تا دو روز بعد اینکه نوشابه میخورم