میم خام دختر و پدر

ساخت میم با "میم خام دختر و پدر"

سایر میم های ساخته شده با میم خام دختر و پدر

کراشم و نابینا و من - میم زلیخا پیر

کراشم و نابینا و من - میم زلیخا پیر

چه گوهی خوردی

چه گوهی خوردی