میم خام دست دادن

ساخت میم با "میم خام دست دادن"

سایر میم های ساخته شده با میم خام دست دادن

خواهرم، که آب زمزم بهم داد  به نیت اینکه دیگه تند...

خواهرم، که آب زمزم بهم داد  به نیت اینکه دیگه تند...

مدیر که اومده سر کلاس و بچه ها نصیحت میکنه و میگه...

مدیر که اومده سر کلاس و بچه ها نصیحت میکنه و میگه...

میم دست دادن | وقتی اسم واقعیتو به رلت نمیگی

میم دست دادن | وقتی اسم واقعیتو به رلت نمیگی

کارفرما که از افزایش فروشش راضیه... منی که هنوز...

کارفرما که از افزایش فروشش راضیه... منی که هنوز...

میم دست دادن-میم مردم که واکسن برکت زدن

میم دست دادن-میم مردم که واکسن برکت زدن

میم دست دادن-میم دانلود در شرکت

میم دست دادن-میم دانلود در شرکت