میم خام دکتر و مهندس پاتریک

ساخت میم با "میم خام دکتر و مهندس پاتریک"

سایر میم های ساخته شده با میم خام دکتر و مهندس پاتریک

میم دکتر و مهندس پاتریک-میم روز های قبل امتحان و...

میم دکتر و مهندس پاتریک-میم روز های قبل امتحان و...

میم  دکتر و مهندس پاتریک_میم کنکور

میم دکتر و مهندس پاتریک_میم کنکور

میم دکتر و مهندس پاتریک-میم دانش من در مورد گیم

میم دکتر و مهندس پاتریک-میم دانش من در مورد گیم

میم شغغل

میم شغغل