میم خام رئیسی با تعجب

ساخت میم با "میم خام رئیسی با تعجب"

سایر میم های ساخته شده با میم خام رئیسی با تعجب

رییسی؟

رییسی؟

رییسی؟

رییسی؟

رییسی؟

رییسی؟

میم رئیسیبا تعجب

میم رئیسیبا تعجب

میم  رئیسی با تعجب-میم شما ناهار خوردین؟

میم رئیسی با تعجب-میم شما ناهار خوردین؟