میم خام راک

ساخت میم با "میم خام راک"

سایر میم های ساخته شده با میم خام راک

میم راک|وقتی ادم رباها منو دزدیدن

میم راک|وقتی ادم رباها منو دزدیدن

خب لباست چیه که  بریم یه لوکیشن خو ب        مگه تو...

خب لباست چیه که  بریم یه لوکیشن خو ب مگه تو...

عمو جون چند  سالت هست ... 30 سالم 

عمو جون چند  سالت هست ... 30 سالم 

میم راک - از همه منظورش تویی

میم راک - از همه منظورش تویی

میم خام راک بی اعصاب - میم خام راننده بی اعصاب

میم خام راک بی اعصاب - میم خام راننده بی اعصاب