میم خام روبوت ها

ساخت میم با "میم خام روبوت ها"

سایر میم های ساخته شده با میم خام روبوت ها

link3... others... HACKATHON... useless work... damage... ... ...

link3... others... HACKATHON... useless work... damage... ... ...

وقتی دوباره باید شیش صبح پاشی بری مدرسه: 

وقتی دوباره باید شیش صبح پاشی بری مدرسه: 

کانال

کانال

|میم خدایا بسه دیگه|وقتی میخوام برم سفر بترکونم

|میم خدایا بسه دیگه|وقتی میخوام برم سفر بترکونم

... جن... خدا

... جن... خدا

میم روبوت ها-میم وقتی یگی آنتی ویرویس هیچ کاری نمی...

میم روبوت ها-میم وقتی یگی آنتی ویرویس هیچ کاری نمی...