میم خام ریک و کارل

ساخت میم با "میم خام ریک و کارل"

سایر میم های ساخته شده با میم خام ریک و کارل

یک ساعت قبل امتحان - میم وحید آقاپور در جوکر

یک ساعت قبل امتحان - میم وحید آقاپور در جوکر

میم خنده دار - وقتی بابام صدام میکنه

میم خنده دار - وقتی بابام صدام میکنه

میم واکینگ دید-میم کسشعر گفتن پسر

میم واکینگ دید-میم کسشعر گفتن پسر