میم خام سام درخشانی در جوکر

میم-خام-سام-درخشانی-در-جوکر

ساخت میم با "میم خام سام درخشانی در جوکر"

سایر میم های ساخته شده با میم خام سام درخشانی در جوکر

گوزیدن پیش بابا-میم سام درخشانی در جوکر

گوزیدن پیش بابا-میم سام درخشانی در جوکر