میم خام سد آب

میم خام سد آب

ساخت میم با "میم خام سد آب"

سایر میم های ساخته شده با میم خام سد آب

میم خام سد آب-میم دولت آب کم است

میم خام سد آب-میم دولت آب کم است

میم سد آب-میم وقتی شیلنگ دستشویی باز میکنی

میم سد آب-میم وقتی شیلنگ دستشویی باز میکنی

میم خام سد آب-میم وقتی میگی یه توک پا برم دستشویی

میم خام سد آب-میم وقتی میگی یه توک پا برم دستشویی

وقتی بعد یه ماه میزنی

وقتی بعد یه ماه میزنی

میم سدآب|وقتی بچه هامو میریزم چاه حموم

میم سدآب|وقتی بچه هامو میریزم چاه حموم

میم سداب |من یکم جیش دارم برم بیام

میم سداب |من یکم جیش دارم برم بیام

میم سد آب|وقتی خانوما دارن غیبت میکنن

میم سد آب|وقتی خانوما دارن غیبت میکنن