میم خام علی دایی

میم خام علی دایی

ساخت میم با "میم خام علی دایی"

سایر میم های ساخته شده با میم خام علی دایی

وقتی یکی ازم میپرسه چی شد که به اینجا رسیدی  حسی...

وقتی یکی ازم میپرسه چی شد که به اینجا رسیدی  حسی...

میم خام علی دایی-میم من وقتی از بیرون میام

میم خام علی دایی-میم من وقتی از بیرون میام

میم خام علی دایی-میم وقتی رل زدم

میم خام علی دایی-میم وقتی رل زدم