میم خام عیسی از صمیم قلب برکت می دهد

میم خام عیسی از صمیم قلب برکت می دهد

ساخت میم با "میم خام عیسی از صمیم قلب برکت می دهد"