میم خام قایق آشغالی

ساخت میم با "میم خام قایق آشغالی"

سایر میم های ساخته شده با میم خام قایق آشغالی

گوزیدن پیش بابا-میم سام درخشانی در جوکر

گوزیدن پیش بابا-میم سام درخشانی در جوکر

من 7 ساله تصورم از این که سوراخ حموم  رو بگیرم  که...

من 7 ساله تصورم از این که سوراخ حموم  رو بگیرم  که...