میم خام مرد آتش زده

ساخت میم با "میم خام مرد آتش زده"

سایر میم های ساخته شده با میم خام مرد آتش زده

برای اولین بار اومدی جهنم

برای اولین بار اومدی جهنم

وقتی برای اولین بار اومدی جهنم

وقتی برای اولین بار اومدی جهنم

برای اولین بار اومدی جهنم

برای اولین بار اومدی جهنم

میم مرد آتش گرفته-میم وقتی به دوستم میگم طبیعی...

میم مرد آتش گرفته-میم وقتی به دوستم میگم طبیعی...