میم خام مرد متعجب

میم خام مرد متعجب

ساخت میم با "میم خام مرد متعجب"

سایر میم های ساخته شده با میم خام مرد متعجب

وقتی رفیقم میگه رل زده

وقتی رفیقم میگه رل زده

فارسی  داریم... نه قرآنه... عربیه

فارسی  داریم... نه قرآنه... عربیه