میم خام مرد چشم بزرگ

ساخت میم با "میم خام مرد چشم بزرگ"

سایر میم های ساخته شده با میم خام مرد چشم بزرگ

وقتی اینترنت‌ قطع میشه

وقتی اینترنت‌ قطع میشه

وقتی با آب داغ خودتو میشوری

وقتی با آب داغ خودتو میشوری

وقتی شاد نمیاره

وقتی شاد نمیاره

وقتی تکالیفتو جا میذاری

وقتی تکالیفتو جا میذاری

میم فریاد باب اسفنجی-میم وقتی یکی سرشو میکنه تو...

میم فریاد باب اسفنجی-میم وقتی یکی سرشو میکنه تو...

میم  فریاد باب اسفنجی-میم جک تو جمع

میم فریاد باب اسفنجی-میم جک تو جمع

میم فریاد باب اسفنجی - میم وقتی گوشیتو گم می کنی

میم فریاد باب اسفنجی - میم وقتی گوشیتو گم می کنی