میم خام هنوز منو نگرفته

ساخت میم با "میم خام هنوز منو نگرفته"

سایر میم های ساخته شده با میم خام هنوز منو نگرفته

میم  هنوز منو نگرفته-میم اگه پنیر نندازی تو آب...

میم هنوز منو نگرفته-میم اگه پنیر نندازی تو آب...