میم خام پاتریک شیمی دان

میم خام پاتریک شیمی دان

ساخت میم با "میم خام پاتریک شیمی دان"

سایر میم های ساخته شده با میم خام پاتریک شیمی دان

چیزی که خودت فکر میکنی مشی           چیزی که بابات فکر...

چیزی که خودت فکر میکنی مشی چیزی که بابات فکر...