میم خام پس گردنی

ساخت میم با "میم خام پس گردنی"

سایر میم های ساخته شده با میم خام پس گردنی

وقتی یه نفر میگهکوروش بت پرست بود... کوروش:

وقتی یه نفر میگهکوروش بت پرست بود... کوروش: