میم خام چشم غره راک

ساخت میم با "میم خام چشم غره راک"

سایر میم های ساخته شده با میم خام چشم غره راک

... ‌

... ‌

برای دعوا؟

برای دعوا؟

بی احترامی؟

بی احترامی؟

میم چشم غره راک | منتظر ویدیو کالی

میم چشم غره راک | منتظر ویدیو کالی

همه کلاس... معلم امتحان ها سخت نیستن 

همه کلاس... معلم امتحان ها سخت نیستن