میم شکلک در آوردن مستجابیان در جوکر

ساخت میم با "میم شکلک در آوردن مستجابیان در جوکر"

سایر میم های ساخته شده با میم شکلک در آوردن مستجابیان در جوکر

مشکل همه

مشکل همه

میم شکلک در آودرن مستجابیان در جوکر

میم شکلک در آودرن مستجابیان در جوکر

وقتی بایک نفر دعوا دارم:

وقتی بایک نفر دعوا دارم:

وقتی تو دعوا کم میارم ... من : تو کی هستی بابا 

وقتی تو دعوا کم میارم ... من : تو کی هستی بابا