پاتریک

ساخت میم با "پاتریک"

سایر میم های ساخته شده با پاتریک

... نمره ی بیست

... نمره ی بیست

میم روی سنگ گَبرم

میم روی سنگ گَبرم