آفرین چقد خوب… میدونستی نمره ریاضی من ۲۰ شده؟……

سایر میم های ساخته شده با این تصویر