اگه گفتی اسم گیاه تریاک چیه؟… خشخاش … ک#یرمو…

سایر میم های ساخته شده با این تصویر