… فقیره می دونی دیروز چی خوردم… نیمرو… ششلیک

سایر میم های ساخته شده با این تصویر