… میخوای فروشت رو بیشتر کنی؟… آره چیکار کنم؟ ……

سایر میم های ساخته شده با این تصویر