میدونی ابیاری با چی ادیت میزنه ؟… نه . با چی ؟……

سایر میم های ساخته شده با این تصویر