میدونی اگه دو سیاره مشتری با زحل باهم دعواشون شه…

سایر میم های ساخته شده با این تصویر