میدونی به بهی که روز های بیداره چی میگن؟ … نه چی…

سایر میم های ساخته شده با این تصویر