میدونی  به سیار تو بچگی چی میگفتن ؟… نه چی ؟ ……

سایر میم های ساخته شده با این تصویر