میدونی چی رو نمی فهمم؟ … چی رو؟ … اینکه چرا تو…

سایر میم های ساخته شده با این تصویر