اگه اسمم بهنام بود – میم کاپیتان آمریکا در آسانسور

سایر میم های ساخته شده با این تصویر