فکر کنم  چشام ضعیف شدن … چطور مگه ؟… آخه نمیتونم…

سایر میم های ساخته شده با این تصویر