میدونستی به مورچه ای که تی میکشه چی میگن … نه چی…

سایر میم های ساخته شده با این تصویر