میدونی ؟؟ به هندوانه چه مگن؟ … نه چی میگن… به تو…

سایر میم های ساخته شده با این تصویر