میدونی وقتی خودکارا افسرده شن کجا میرن ؟… کجا؟……

سایر میم های ساخته شده با این تصویر